Chrysalis
"Chrysalis" (2004)
15 x 15", egg tempera on panel

Previous Index Next