Europa
"Europa" (2003)
18 x 24", egg tempera on panel

Previous Index Next