Sisyphus Sleeping
"Sisyphus Sleeping" (1993)
12 x 9", egg tempera on panel

Previous Index Next